BESIKTNING AV HYLLSTÄLL

Vi får ofta frågor om besiktning av hyllställ. En besiktning av hyllställ innebär en systematisk genomgång och kontroll av hyllställens säkerhet och funktionalitet. Syftet är att säkerställa att hyllställen uppfyller gällande standarder och regler.

Varför är besiktning så viktigt?

Det är viktigt att besiktiga hyllställ för att förebygga olyckor, säkerställa arbetsmiljöns säkerhet och för att följa lagkrav och standarder. Regelbunden besiktning bidrar till en trygg och säker arbetsplats.

Hur ofta bör besiktning av hyllställ genomföras?

Hyllställ bör besiktigas regelbundet, vanligtvis en gång om året. Frekvensen kan variera beroende på användningens intensitet och om det finns särskilda krav från myndigheter eller arbetsmiljöstandarder.

Vad kontrolleras under en besiktning av hyllställ?

Under en besiktning av hyllställ kontrolleras bland annat hyllställens struktur, stabilitet, eventuella skador eller deformationer, förankringar, lastkapacitetsskyltar och att alla komponenter är korrekt monterade. Denna noggranna genomgång säkerställer att hyllställen är i gott skick och kan användas säkert.

Vem får utföra besiktning?

Besiktning bör utföras av en certifierad besiktningsman eller en kvalificerad tekniker med specialkunskaper inom området. Dessa professionella har den expertis som krävs för att identifiera eventuella brister och rekommendera åtgärder.

Vad händer om hyllställ inte godkänns vid besiktning?

Om hyllställ inte godkänns vid besiktning måste nödvändiga åtgärder vidtas för att åtgärda identifierade brister. Detta kan inkludera reparationer, utbyte av skadade komponenter eller omedelbara säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor.

Vilka regler och standarder gäller för besiktning av hyllställ?

Regler och standarder för besiktning varierar beroende på land och bransch. I Europa är det vanligt att följa EN 15635 och nationella arbetsmiljöregler. För att förbereda sig för en besiktning bör man säkerställa att hyllställen är lättillgängliga, ha tillgång till tidigare besiktningsprotokoll och se till att all dokumentation om hyllställen och deras användning är uppdaterad.

Pallställage Stow

Kan man utföra egenkontroller?

Ja, regelbundna egenkontroller kan utföras av personal för att snabbt identifiera och åtgärda mindre problem. Dock ersätter detta inte den årliga besiktningen av en kvalificerad inspektör.

Vilka konsekvenser kan uppstå om man inte genomför regelbundna besiktningar?

Utan regelbundna besiktningar ökar risken för olyckor och skador, vilket kan leda till personskador, produktförluster och eventuella juridiska konsekvenser för att inte följa säkerhetsföreskrifter. Besiktning är därför en avgörande del av säkerhetsarbetet i alla lager- och logistikmiljöer.

Om du har fler frågor eller behöver boka en besiktning, är du alltid välkommen att kontakta oss på Svea Lagerinredningar. Vi är här för att säkerställa att din arbetsmiljö är säker och att dina hyllställ uppfyller alla krav och standarder.

Behöver du hjälp med pallställ?